Základní terminologie z oblasti distančního vzdělávání a e-learningu

Pro snazší porozumění problematice uvádíme přehled základních výrazů.

 


A

AICC (Aviation Industry Computer-Based Training Committe) - jedna z prvních standardizačních skupin v oblasti e-learningu

ANIMACE - multimediální audiovizuální sekvence, která simuluje pohyb objektů reálného světa. Animace patří mezi multimediální prostředky, často využívané zejména v oblastech tzv. blended learningu.

ARCS - označení pro Kellerovu teorii motivace (Attention-Relevance-Confidence-Satisfaction = Pozornost-Význam-Jistota-Uspokojení)

ASYNCHRONNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - označení pro výuku, ve které nejsou studenti se svými učiteli navzájem v přímém spojení v reálném čase (=simultánní)

AUDIOKONFERENCE - hlasové spojení více než dvou osob v reálném spojení

B

BLENDED LEARNING - označení pro kombinovanou výuku = propojení standardní výuky (prezenční) s e-learningem

BLOG (WEBLOG) - aktivní a živé internetové stránky, živý "blok"

BROWSER - prohlížeč internetových stránek (Microsoft Explorer, Netscape apod.)

BULLETIN BOARD - elektronická nástěnka, na kterou lze umisťovat data, která vidí ostatní spolustudující a učitelé

C

CHAT - synchronní elektronický rozhovor, umožňující komunikovat textově i graficky mezi více účastníky komunikace

COMPUTER BASED TRAINING (CBT) - počítačem podporovaná výuka - většinou realizovaná v podobě blended learning za pomoci CD-ROMů, DVD apod.

CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS (CMS) - systémy pro práci s velkým množstvím multimediálních dat, umožňují vytvářet informační portály apod.

D

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DiV) - způsob vzdělávání, ve kterém jsou žáci a učitelé vzájemně odděleni. Učitelé jsou v DiV nahrazení vzdělávací institucí, informace jsou studujícím předávány pomocí metodicky upravených distančních textů.

E

E-BOOK - elektronická kniha, převod knihy z papírové do elektronické podoby, případně inovovaná publikace, která díky elektronickému zpracování získala nové kvality.

E-CONTENT - elektronický výukový obsah, know-how autorů distančních textů a realizátorů distančních kurzů

E-EDUCATION - elektronické vzdělávání, pojem, často splývající s termínem e-learning

E-LEARNING - způsob vzdělávání, kterým lze účinně předávat informace studujícím. Je to v podstatě jakékoli využívání elektronických materiálních a didaktických prostředků k efektivnímu dosažení vzdělávacího cíle.

E-LEARNING ACTION PLAN - akční plán e-learningu, který přijala Komise Stockholmského summitu a který usiluje o kooperaci mezi zeměmi EU.

EVALUACE - hodnocení, klasifikace vzdělávání, vyhodnocení efektivity výukového procesu a jeho výsledků

F

FACE TO FACE LEARNING (F2F) - výuka tváří v tvář, klasická prezenční výuka

FEEDBACK - zpětná vazba, způsob ověření efektivity vzdělávání

G

H

HYPERTEXT - vícerozměrný text, umožňující propojovat klíčová místa textu pomocí synaptických spojů (LINKů, URL). Hypertext zpravidla existuje v 3D podobě, tj. můžeme jej číst horizontálně, vertikálně a synapticky.

HTML (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE) - hypertextový jazyk, ve kterém jsou programovány internetové stránky

I

ICT (Information and Communication Technology) - informační a komunikační technologie.

ID (Instructional Design) - návrh výuky, kursu - proces navrhování jednotlivých jednotek výuky (kurzu, vzdělávací etapy, modulu)

INTERAKTIVITA - schopnost vzájemně působit, jeden ze základních požadavků na správně zpracovaný distanční text

INTERNET - celosvětová počítačová síť

INTRANET - lokální počítačová síť (LAN, MAN apod.)

J

K

L

LEARNING BY DOING - učení vlastní činností, (J. Dawey)

LMS (Learning Management System) - systém řízeného vzdělávání, prostředí, umožňující realizovat DiV s podporou e-learningu. Net University s.r.o. vyvinula a s úspěchem využívá LMS UNIFOR

LINK (synopse, synapse, propojení) - propojení hypertextu s dalším textem, jiným dokumentem

M

MEDIUM - platforma, která uchovává a zprostředkovává data různé podoby (AUDIO/VIDEO/TEXT)

MODUL - organizační jednotka vzdělávacího kurzu, sdružující pod sebou jiné jednotky stejného charakteru

N

NETMEETING - forma elektronické komunikace, umožňujcí kombinovat grafické i vizuální prvky

O

OFFLINE - je vše, co není v reálném čase přístupno s patřičnou odezvou

ONLINE - je vše, co je zprostředkováváno v reálném čase s patřičnou odezvou

P

PORTÁL - internetová stránka, umožňující efektivně přistupovat k informacím různého druhu. Informace jsou uchované v jistém systému a struktuře, data lze snadno vyhledávat a pracovat s nimi.

Q

QUALITY - kvalita, problém, se kterým se potýká každé distanční vzdělávání

R

REAL TIME - je vše, co probíhá právě TEĎ, tedy v daném čase

S

SCORM (Sharable Content Object Reference Model) - standardizační formát, e-learningová norma

SELF ASSESSMENT - sebehodnocení - proces, ve kterém si studující stanovují a ověřují úroveň svých vlastních znalostí

SIMULACE - interaktivní metoda výuky, při níž ukazujeme pomocí vhodných prostředků procesy reálného světa

SPAM - nevyžádaná pošta

STANDARD - norma, kterou je třeba dodržovat i v oblasti distančního vzdělávání s využitím e-learningu. Dodržování standardů umožňuje snadnou výměnu realizovaných kurzů mezi různými LMS.

T

TUTOR - "učitel v DiV", nepředává informace (tuto funkci obstarává distanční text), ale motivuje, působí na studenty, vede je v jejich studiu.

TUTORIÁL - prezenční seminář, doplňující DiV

U

UDS (Univerzální dotazníkový systém) - elektronický skript, umožňující vytvářet a analyzovat elektronické dotazníky, registrační a jiné formuláře v prostředí Internetu či intranetu bez nutnosti instalovat speciální software. (www.net-university.cz/uds)

V

VIDEOKONFERENCE - hlasová a zvuková komunikace více účastníků prostřednictvím Internetu v reálném čase

W

WBT (Web Based Training) - výuka prostřednictvím Internetu - analogický pojem k CBT. Výuka probíhá zpravidla prostřednictvím Internetu (či intranetu)

WEB - slangové označení pro internetovou stránku

WEBLOG (viz. BLOG)

X

XML (Extensible Markup Language) - programovací jazyk, orientovaný na obsah aplikace. Universální formát pro ukládání dat a pro jejich zpracování libovolnou aplikací, která XML podporuje.

Y

Z
e-max.it: your social media marketing partner